1 Các vua 11:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.