2 Sa-mu-ên 8:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xa-đốc, con trai A-bia-tha, làm thầy tế lễ; và Se-ra-gia làm ký lục;