2 Sa-mu-ên 8:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau điều đó, Đa-vít đánh bại dân Phi-li-tin, bắt phục chúng nó, và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó.