2 Sa-mu-ên 7:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an,