2 Sa-mu-ên 6:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ, không sanh con cho đến ngày nàng thác.