2 Sa-mu-ên 6:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va.