2 Sa-mu-ên 5:13-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Sau khi Đa-vít từ Hếp-rôn đến, thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Giê-ru-sa-lem; lại sanh thêm cho người những con trai con gái khác.
14
Nầy là tên các con trai sanh cho người tại thành Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn,
15
Di-ba, Ê-li-sua, Nê-phéc, Gia-phia,
16
Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.