2 Sa-mu-ên 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi con trai của Sau-lơ hay rằng Ap-ne đã thác tại Hếp-rôn, thì sờn lòng rủn chí, và cả Y-sơ-ra-ên đều bối rối.