2 Sa-mu-ên 3:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và con thứ sáu là Dít-rê-am, do Ec-la là vợ Đa-vít. Đó là những con trai đã sanh cho Đa-vít, trong khi người ở tại Hếp-rôn.