2 Sa-mu-ên 3:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi chúng đã chôn Ap-ne tại Hếp-rôn rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Ap-ne; cả dân sự cũng khóc.