2 Sa-mu-ên 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong khi ở tại Hếp-rôn, Đa-vít sanh nhiều con trai. Con trưởng nam là Am-nôn, do A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên;