2 Sa-mu-ên 3:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ích-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Ap-ne, bởi vì sợ người.