2 Sa-mu-ên 23:22-23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
22
Đó là công việc Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, đã làm; người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn ba mươi người, Bê-na-gia có danh tiếng hơn;
23
song không bằng ba người trước. Đa-vít nhận người vào trong bàn mật nghị mình.