2Sa-mu-ên 23:2 - Bản dịch Truyền thống
Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, Và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.