2 Sa-mu-ên 22:36 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa đã ban sự chửng cứu cho tôi làm cái khiên, Và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng.