2 Sa-mu-ên 20:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sê-gia làm thơ ký; Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ.