2 Sa-mu-ên 20:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-đô-ram được bầu cử coi về thuế khóa; Giô-sa-phát, con trai A-hi-lút, làm thủ bộ;