2 Sa-mu-ên 2:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-áp truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, và không chiến đấu nữa.