2 Sa-mu-ên 2:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thì giờ Đa-vít ở Hếp-rôn, cai trị trên nhà Giu-đa, là bảy năm sáu tháng.