2 Sa-mu-ên 17:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đương lúc Đa-vít đi đến Ma-ha-na-im, thì Ap-sa-lôm đi ngang qua sông Giô-đanh, có cả đạo quân Y-sơ-ra-ên đi theo.