2Sa-mu-ên 16:7 - Bản dịch Truyền thống
Si-mê -i rủa sả Đa-vít như lời nầy: Ớ người huyết, người gian tà kia! hãy đi nà, hãy đi nà!