2 Sa-mu-ên 15:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Hu-sai, bạn hữu của Đa-vít, trở về thành đương khi Ap-sa-lôm vào trong Giê-ru-sa-lem.