2 Sa-mu-ên 15:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng nếu Ngài phán như vầy: Ta không ưa thích ngươi; thế thì, nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt!