2 Sa-mu-ên 14:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-sa-lôm ở tại Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không ra mắt vua.