2 Sa-mu-ên 14:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-sa-lôm sanh ba con trai và một con gái, tên là Ta-ma; nàng là người nữ rất lịch sự.