2 Sa-mu-ên 13:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-sa-lôm trốn tại xứ Ghê-su-rơ ba năm.