2 Sa-mu-ên 13:37-39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
37
Còn Ap-sa-lôm đã chạy trốn, và ẩn tại nhà Thanh-mai, con trai A-mi-hút, vua xứ Ghe-su-rơ. Đa-vít để tang cho con trai mình luôn luôn.
38
Ap-sa-lôm trốn tại xứ Ghê-su-rơ ba năm.
39
Đoạn, vua Đa-vít bỏ không đuổi theo Ap-sa-lôm nữa, vì vua đã được giải buồn về sự chết của Am-nôn.