2 Sa-mu-ên 13:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các tôi tớ Ap-sa-lôm xử Am-nôn y như người đã truyền cho họ. Bấy giờ, các vương tử đứng dậy, cỡi lừa và chạy trốn.