2 Sa-mu-ên 13:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kế sau ấy, xảy có việc nầy: Ap-sa-lôm, con trai của Đa-vít, có một em gái ruột, tên là Ta-ma, rất lịch sự; Am-nôn, con trai của Đa-vít, thương nàng.