2 Sa-mu-ên 12:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hắn phải thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm như vậy, và vì không có lòng thương xót.