2 Sa-mu-ên 12:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, vua Đa-vít nhóm hiệp cả dân sự, kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó.