2 Sa-mu-ên 11:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà.