2 Sa-mu-ên 11:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng: Ay là Bát-Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít.