2 Sa-mu-ên 1:11-12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
11
Đa-vít bèn xé quần áo mình; hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy.
12
Kế ấy, chúng để tang, khóc lóc, và nhịn đói cho đến chiều tối vì Sau-lơ, vì Giô-na-than, con trai người, vì dân sự của Đức Giê-hô-va, và vì nhà Y-sơ-ra-ên, bởi chúng đã bị gươm ngã chết.