Sáng thế 9:8-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng:
9
Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi,
10
và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất.