Sáng thế 9:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.