Sáng Thế Ký 9:2-4 - Bản dịch Truyền thống
2
Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.
3
Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.
4
Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.