Sáng thế 7:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày; nước dưng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất.