Sáng thế 6:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời.