Sáng thế 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng.