Sáng thế 6:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.