Sáng thế 5:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.