Sáng thế 40:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
gốc nho đó lại có ba nhành. Dường như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùm có trái chín thì phải.