Sáng thế 4:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.