Sáng thế 4:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la.