Sáng Thế Ký 4:10 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta.