Sáng Thế Ký 3:7 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.