Sáng thế 3:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.