Sáng thế 23:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ap-ra-ham bèn đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch,