Sáng Thế Ký 2:17 - Bản dịch Truyền thống
nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.